Om Wirje Psykologservice

Jag utför psykologutredningar av barn och ungdomar från 6 år och uppåt för privatpersoner, socialtjänst, sjukvård och kommuner (skola).

Jag som driver Wirje Psykologservice heter Alexandra Wirje och är legitimerad psykolog med gedigen kunskap om pedagogisk psykologi, neuropsykologi, grupp- och organisationspsykologi.

Under årens lopp har jag genomfört ett hundratal psykologutredningar både inom slutenvård, öppenvård och inom skolan. Jag har bred kunskap om inlärningssvårigheter hos barn- och ungdomar utifrån ett en rad olika perspektiv såsom kognitivt fungerande, begåvningsnivå, adaptiv förmåga, neuropsykiatriska diagnoser och psykiskt mående (trauma och drogmissbruk).

En psykologutredning handlar om att ta fram en begriplig bild av eventuella begränsningar, men också framhålla de sidor som utgör styrkor eller resurser.

Hur fungerar det?

Frågeställning

Syftet med en psykologutredning är att ge svar på en eller flera frågor. När en uppdragsgivare kontaktar mig handlar det ofta om ett barn/ungdom som har svårt att klara av att nå målen i skolan, eller verkar ha en mycket ojämn begåvning.

Utredning

När jag genomför en psykologutredning tar jag alltid hänsyn till såväl psykologiska, medicinska som sociala faktorer. För mig som psykolog handlar det om att samla in så mycket information som möjligt från olika källor. Varje bit är viktig att få med så att bedömningen ska bli så tillförlitlig och heltäckande som möjligt.

Skriftligt utlåtande

En psykologutredning resulterar alltid i ett skriftligt utlåtande och en muntlig återgivning. Om det är ett yngre barn är det föräldrarna som får återgivning först. Ofta kan jag även anpassa att berätta vad min utredning kommit fram till även till ett yngre barn genom att rita eller använda bilder.

Vad innebär en psykologutredning?

Idag efterfrågas i allt större utsträckning psykologutredningar för att få en fördjupad förståelse om barn och ungdomars behov, inlärningssituation och lärandemiljö. Som förälder kan de handla om att skaffa sig en begriplig bild av sitt barns fungerande. Den bilden behöver innehålla både de sidor som innebär begränsningar, men också de sidor som utgör barnets styrkor eller resurser. En psykologutredning kan ge hjälp att få syn på detta.

Syftet med en psykologutredning är att ge svar på en eller flera frågor. När en uppdragsgivare kontaktar mig handlar det ofta om ett barn/ungdom som har svårt att klara av att nå målen i skolan, eller verkar ha en mycket ojämn begåvning, där det har stora resurser inom vissa skolämnen eller delar och/eller har svårt att samspela med sina skolkamrater. Ibland handlar det om att barnet/ungdomen har en mycket komplex problematik och där min utredning då ligger grund för en fördjupad psykologutredning vid t.ex. Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller Barn- och ungdomshabiliteringen i länet där barnet är bosatt. Jag kan då även hjälpa till med remiss. Det är uppdragsgivaren som sedan exempelvis via skolhälsovården remitterar till den mottagning jag rekommenderat.

Tänkbara frågor att besvara i en utredning kan t.ex. vara: Har barnet/ungdomen generella eller specifika inlärningssvårigheter som gör att hen behöver extra stöd eller anpassad pedagogik? Hur fungerar minnet? Hur är det med koncentrationen och planeringsförmågan? Kan barnet/ungdomen sätta sig in i hur andra människor tänker och känner? Hur ser det ut med självkänslan och självförtroendet? Är barnet/ungdomen nedstämd och/eller ångestfylld?

Det finns flera typer av inlärningssvårigheter som kan ta sig olika uttryck hos olika individer. En generell inlärningssvårighet resulterar i att personen har svårare än de flesta andra att ta till sig all slags ny information, och att använda den på ett konstruktivt sätt. Andra individer kan ha specifika svårigheter inom ett avgränsat område, t ex med att räkna, läsa och/eller skriva, eller med någon del av sin motorik.

Hur går en psykologutredning till?

När jag genomför en psykologutredning tar jag alltid hänsyn till såväl psykologiska, medicinska som sociala faktorer. För mig som psykolog handlar det om att samla in så mycket information som möjligt från olika källor. Varje bit är viktig att få med så att bedömningen ska bli så tillförlitlig och heltäckande som möjligt.

Viktiga informationskällor är föräldrar eller andra närstående som kan ge en bra beskrivning både av hur barnet/ungdomen fungerat tidigt livet och hur hen fungerar i dagsläget. Andra tänkbara informationskällor är lärare, elevhälsopersonal, behandlare inom sjukvård, tidigare genomförda utredningar hos BVC, logoped, skolhälsovården etc.

Innan en utredning startar träffas vi alltid för 1-2 kartläggande samtal.

Skriftligt utlåtande

En psykologutredning resulterar alltid i ett skriftligt utlåtande och en muntlig återgivning där jag ytterligare kan förtydliga saker och svara på frågor. Om det är ett yngre barn är det föräldrarna som får återgivning av utredningen först. Ofta kan jag även anpassa att berätta vad min utredning kommit fram till även till ett yngre barn genom att rita eller använda bilder. I möjligaste mån vill jag att barnet ska få någon slags återkoppling av vad utredningen visat. Vilka som i övrigt ska få ta del av utredningen beror på vem som är uppdragsgivare och vad man kommit överens om med personen eller dennes föräldrar.

Kontakt

Kontakta mig gärna för mer information.

Ring

0704 14 43 24

E-post

[javascript protected email address]